Dane szkolenia

Dane kursanta

Adres korespondencyjny

Dane do rachunku

Dodatkowe uwagi

Regulamin szkolenia

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się na podstawie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.upledgerinstitute.pl oraz wysłania wypełnionego formularza z wyżej wymienionej strony internetowej.
2. Aby zabezpieczyć swoje miejsce na szkoleniu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 1000zł do 14 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego. Pozostałą część kwoty, adekwatną do ceny szkolenia, należy wpłacić najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na kursie, jeśli pozostanie jedno miejsce na kursie, to o kwalifikacji na listę uczestników decyduje kolejność wpłaty zaliczki.
3. Terminy dotyczące zaliczki i wpłat są wiążące. Niewpłacenie pozostałej kwoty w terminie do 30 dni od rozpoczęcia kursu oznacza rezygnację z kursu i utratę wpłaconej zaliczki.
4. Numer konta bankowego organizatora kursów dostają państwo w mailu, wysyłanym automatycznie po wysłaniu formularza zgłoszeniowego. W sytuacji kiedy po wysłaniu formularza nie otrzymali państwo automatycznie wygenerowanego maila, prosimy o kontakt.
5. Wpisanie na listę uczestników odbywa się po wpłaceniu zaliczki na konto organizatora.
6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia żadnych konsekwencji związanych z utratą zaliczki lub jej części jeżeli dokona rezygnacji przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wówczas całość wpłaconej zaliczki zostanie zwrócona uczestnikowi kursu.
7. Rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres limbicus.limbicus@gmail.com. Data przesłania maila jest datą rezygnacji ze szkolenia.
8. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia: sali szkoleniowej, wyposażonej w stanowiska do pracy – kozetki, materiałów szkoleniowych – studyguide (przewodnik) oraz tłumacza (jeśli jest niezbędny) na czas trwania kursu.
9. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca szkolenia, zakwaterowania oraz wyżywienia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconej kwoty do 21 dni przed rozpoczęciem kursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Jeżeli jednak uczestnik nie będzie mógł w nim uczestniczyć w podanym nowym terminie to organizator zapewni tej osobie zwrot wpłaconych środków.
12. Osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy zgadza się z niniejszym regulaminem, warunkami finansowymi i terminami szkolenia. W przypadkach, których ta umowa nie reguluje, obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego.